Ajinomoto Group

www.ajinomoto.com

15-1 Kyobashi 1-Chome
Chuo-Ku
Tokyo
104-8315
Japan

+81 3 5250 8155

Activities

Brands

Althea Technologies; Aji Bio Pharma.