Junjie Bio-Technology Co. Ltd.

www.bio-junjie.com.cn

720 Cailun Road Suite 2-502
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai
201203
China

+86 41 51320302