Sosei Group Corporation

www.sosei.com

Kojimachi Tsuruya Hachiman Bldg. 5F
2-4 Kojimachi, Chiyodaku-ku
Tokyo
102-0083
Japan

T+81-(0)3-5210-3399

Activities